آدرس : تهران ، میدان رازی، خیابان رباط کریم ، خیابان انبارنفت