برنج را فقط به شرط پخت تهیه کنید

برنج

نام محصول
مقدار
قیمت
(تومان)
تعداد
برنج اعیانی
10 کیلو

790

برنج ارگانیک
5 کیلو

395

دوبار کشت خاص
5 کیلو

380

هاشمی فوق اعلا
5 کیلو

315

برنج اصیل ایرانی
5 کیلو

315

طارم فوق اعلا
5 کیلو

315

دمسیاه دودی ممتاز
5 کیلو

300

دمسیاه دودی ممتاز
2.5 کیلو

150

نیمدانه دوباره کشت
5 کیلو

285

برنج لنجان فوق اعلا
5 کیلو

285

دمسیاه مجلسی معطر
5 کیلو

255

صدری محلی و دودی
5 کیلو

350

سرلاشه برنج طارم
5 کیلو

220

برنج قهوه ای رژیمی
2.5 کیلو

165