برنج را فقط به شرط پخت تهیه کنید

برنج

نام محصول
مقدار
قیمت
(تومان)
تعداد
دوبار کشت خاص
5 کیلو

945

برنج اصیل ایرانی
5 کیلو

745

طارم پنج ستاره
5 کیلو

745

برنج گلچین ناب
5 کیلو

445

سنگ نمک
1 کیلو

20